Termeni si conditii

Politica de confidențialitate, de prelucrare și circulație a datelor cu caracter personal

Obiectivul principal al societățîi S.C. Inovautomotive S.R.L.  este să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În consecință, acordăm o importanță sporită regulilor și principiilor rezultate din interpretarea Regulamentului (UE)2016/679 vizând protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, privind liberă circulație a acestor date.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezența politică, deoarece prin intermediul acesteia urmărim să vă oferim informațîi cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care acestea vor fi prelucrate de noi (Societatea). 

Conform definiției Regulamentului, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici sale fizici, psihologici, mentali, privind identitatea economică, culturală sau socială.

Prezența politică de confidențialitate cu privire la datele personale vizează datele clienților noștri, acționarilor/partenerilor/colaboratorilor de afaceri, altor persoane de contact, precum și ale reprezentanților acestora, ale angajaților actuali sau potențialilor angajați și se aplică informațiilor colectate prin intermediul site-ului nostru, www.inovauto.ro, precum și tuturor celorlalte date personale colectate prin intermediul e-mail-ului sau prin alte contacte off-line. Prezența politică de confidențialitate descrie:

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
 • scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercită;
 • destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale;
 • securitatea datelor;
 • contact și întrebări pe site.

Vă informăm că procesul de colectare a datelor cu caracter personal este realizat cu respectarea principiilor legalitățîi, transparenței și corectitudinii, în două moduri specifice:

 • când navigați pe site-ul www.inovauto.ro sunt furnizate broswerul de pe care ne-ați vizitat și adresa de IP a calculatorului dumneavoastră.
 • prin completarea de formulare sau la transmiterea de e-mail-uri, inclusiv în procesul plasării de comenzi sau cereri de ofertă pentru produsele noastre ori când dumneavoastră solicități informațîi despre acestea.

S.C. Inovautomotive S.R.L.  colectează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru realizarea obiectului de activitate al societățîi respectiv fabricarea și comercializarea vopselelor.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm

Societatea noastră colectează doar date cu caracter personal asociate partenerilor contractuali – persoane juridice/fizice și reprezentanțîi acestora, date personale legate de aspecte şi criterii comerciale, respectiv: nume și prenume, inclusiv pentru persoanele delegate să desfășoare anumite activități (ridicare mărfuri/produse, transport ș.a.), seria și numărul actului de identitate, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, numărul de telefon, funcție în cadrul companiei, adresa poștală a companiei, adresa de e-mail și numărul de telefon, fix și/sau mobil, fax, alte informații relevante pentru realizarea de oferte comerciale.

Scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza aceste date exclusiv în scop contractual, pentru transmiterea de informațîi comerciale și tehnice, oferte, confirmări, situații financiare în legătură cu raporturile contractuale (facturi scadente, debite), inclusiv pentru completarea datelor privind expediția produselor/mărfurilor înscrise pe facturile emise de Societate etc. În concret, scopurile prelucrării au în vedere:

– cereri de oferte/comenzi: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a finaliza și administra cererile/comenzile dumneavoastră, pentru și a vă răspunde în timp util la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați

– alte comunicări: vor există situațîi în care vom lua legătura prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le transmiteți. Ar putea există o serie de motive pentru aceste comunicări: pentru a vă transmite informații financiare, de a vă notifica în legătură cu primirea unei comenzi etc.;

– motive de natură juridică: în anumite situațîi va trebui să utilizăm datele personale furnizate pentru a soluționa disputele juridice sau reclamațiile, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Vă informăm asupra faptului că, dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează într-un mod substanțial, vom implementa și măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.

Având în vedere scopurile expuse mai sus, temeiul legal în virtutea căruia vă prelucrăm datele cu caracter personal este cel de executare a unui contract în care dumnevoastră sunteți parte sau în demersurile cu privire la încheierea unui contract. De exemplu, dacă utilizați serviciile noastre pentru a face o cerere sau o comandă online, vom utiliza datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligația de a finaliza și administra această cerere ori comandă, în baza contractului pe care îl avem/îl vom încheia cu dumneavoastră. Prin trimiterea datelor de contact prin formularele de pe site, persoană vizată își dă acordul să primească informări, răspunsuri la întrebările adresate prin e-mail, SMS sau telefonic.

Durata prelucrării acestor date

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cel puțîn pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor. 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercită

Conform Legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care Societatea o realizează:

 1. a) dreptul de acces: puteți obține de la Societate confirmarea că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informațîi privind specificul prelucrării, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și, contra cost, orice copii suplimentare. 
 2. b) dreptul de rectificare a datelor: aveți posibilitatea să solicități Societățîi să modifice datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completeze/actualizeze datele care sunt incomplete. 
 3. c) dreptul la ștergere: aveți posibilitatea de a solicită Societățîi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-a colectat și le prelucrează; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în situațiile în care consimțământul a fost necesar și manifestat expres de dumneavoastră și societatea nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 4. d) retragerea consimțământului: aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. 
 5. e) dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societățîi din motive care țîn de situația dumneavoastră specifică. 
 6. f) restricționare: aveți posibilitatea de a solicită Societățîi să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor contestate; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu mai sunt necesare prelucrării de Societate, dar dumneavoastră le solicități pentru acțiune în instanță; în cazul în care v-ați opu

prelucrării, pentru intervalul de timp în care se va verifică dacă drepturile legitime ale Societățîi în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

 1. g) dreptul la portabilitate: dacă Societatea prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, aveți posibilitatea de a solicită, în condițiile legii, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă veți solicită acest lucru Societatea poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și dacă această este o măsură proporțională în raport cu bugetul Societățîi.
 2. h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;
 3. i) dreptul de a vă adresa justiției: dreptul la o cale de atac judiciară;
 4. j) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere: aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor dacă dumneavoastră considerați că v-au fost încălcate drepturile (Autoritatea în România fiind A.N.S.P.D.C.P.).

În cazul în care dumneavoastră doriți să vă exercități unul/mai multe din drepturile pe care le aveți cu privire la datele cu caracter personal ce vă aparțîn ne puteți contacta utilizând formularul  FORMULAR DE EXERCITARE A DREPTURILOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL.

În situația în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor personale, vă sfătuim să vă adresați responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: contact@inovauto.ro

Prima solicitare de exercitare a drepturilor dumneavoastră este gratuită. Ne rezervăm însă dreptul să respingem solicitările din partea dumneavoastră care se repetă în mod neîntemeiat, care necesită un efort tehnic excesiv din partea Societățîi (de exemplu dacă ne solicități să dezvoltăm un nou sistem sau să modificăm substanțial o practică încetățenită la nivel de Societate) ori care periclitează confidenţialitatea datelor cu caracter personal a altor persoane. 

Destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale

Societatea nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți, informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

 Totuși, vom divulgă date cu caracter personal către entități sau persoane din afară Societățîi în cazul în care considerăm, cu bună credinţă, că dezvăluirea acestor date personale este o acțiune necesară, în mod rezonabil, pentru:

 1. respectarea legilor aplicabile, a reglementărilor, a procedurilor legale sau a solicitărilor venite din partea unor instituțîi/autorități publice.
 2. punerea în aplicare a Regulamentului și a dispozițiilor legale adiacente, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora.
 3. detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic.
 4. protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţîi sau siguranţei Societății, a dumneavoastră sau a publicului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 Securitatea datelor

Ne angajăm să asigurăm securitatea și anonimizarea informațiilor dumneavoastră. Pentru a preveni accesul neautorizat sau sustragerea datelor avem implementate proceduri pentru a proteja și asigura informațiile culese online.

 Întrebări sau contact pe site

În momentul trimiterii unei întrebări sau solicitării telefonice,la folosirea formularului de contact  pe site va trebui să oferiți e-mailul, numele și prenumele, numărul de telefon, județul, , informațîi de contact, precum și date și informații în vederea facturării produselor și alte informații prin care vă pot identifica. 

Aceste date nu vor fi afișate pe site sau făcute publice în orice alt mod.

Actualizări ale politicii de confidențialitate

Societatea își rezervă dreptul de a modifică, fără notificarea utilizatorilor website-ului, această Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal în orice moment, inclusiv, dar fără a se limita la modificări în sensul adaptării acesteia la modificările survenite în ceea ce privește produsele oferite sau normele legale aplicabile. Orice modificare a prezenței declarațîi va produce efecte începând cu momentul publicării.

Ultima modificare a prezenței Politici de Confidențialitate a avut loc la dată de 05.10.2022Misiunea inovAuto este să aducă clienților cea mai bună experiență de vânzare sau achiziție pe piață auto din România.

Urmează-ne

Link-uri utile

Copyright © 2022. All rights reserved.
wpChatIcon